OVER VVM

 

In Maastricht werken 3 hengelsportverenigingen nauw samen binnen het zgn. Samenwerkingsverband VVM (Verenigde Vissers Maastricht). Dit zijn:

a.. HSV De Geusselt
b.. MPHV De Geduldige Soppers
c.. VisstandVerbetering Maas
Deze drie verenigingen geven een gezamelijk vergunningenpakket uit (in totaal 4000 vergunningen).
Daarnaast werken zij samen aan de volgende doelstellingen:

a.. het beschermen en bevorderen van een natuurlijke en duurzame visstand
b.. het behouden en zo mogelijk verwerven van vis- en looprechten
c.. het behartigen van de belangen van de hengelsport in het algemeen en de sportvissers in het bijzonder
Bezitters van de VVM-VISpas zijn tevens lid van een van de drie verenigingen en kunnen via hun stemrecht invloed uitoefenen op de
besluitvorming tijdens de ledenvergaderingen.
Bezitters van de VVM-jeugdVISpas hebben inspraak zonder stemrecht. De laatste vijf jaar waren gemiddeld zo'n 2400 mensen lid van de verenigingen.

Aandachtspunten
In de praktijk houdt het bestuur zich naast het uitgeven van de vergunningen, intensief bezig met de volgende zaken:

a.. Waterkwaliteit
b.. Oevergebruik en -beheer
c.. Visstandbeheer
d.. Vismigratiebelemmeringen
e.. Grensmaasplannen en uitbreidingsplannen Sluis Ternaaien
f.. Calamiteiten
g.. Controle en veiligheid
Overleg en Samenwerking
Het spreekt vanzelf dat de doelstellingen alleen via overleg en samenwerking te verwezenlijken zijn.
Het Samenwerkingsverband heeft geen eigen viswater in Maastricht.
De vis- en looprechten worden gehuurd van andere water- en oevereigenaren.
Al het gebruik moet daarom in onderling overleg geregeld worden.

Over de waterkwaliteit wordt met het Waterschap Roer en Overmaas overleg gevoerd.
De waterkwaliteit in de Maas laat duidelijk nog te wensen over, en de Voer en de Jeker zijn in dit opzicht echte zorgenkindjes.

Met Stichting het Limburgs Landschap wordt nagedacht hoe vissers in het Recreatiegebied Maastricht-Eijsden optimaal kunnen profiteren van de natuurontwikkeling in dit gebied, zonder dat de oevers onbereikbaar worden.

Met de Gemeente Maastricht wordt getracht het recreatieve belang van de hengelsport voor de Maastrichtse burgers in beleid te vertalen.
Hier komen alle knelpunten van afnemende toegankelijkheid van de Maasoevers en de problemen met de veiligheid in het buitengebied aan de orde.
Naast de visstandbeheerplannen voor de Geusseltvijvers en de Jeker is ook een calamiteitenplan opgesteld om bij vissterfte snel en adequaat te kunnen handelen.

Voor het herstel van een natuulijk visbestand in de Maas zijn de Voer en de Jeker belangrijk als paai- en opgroeibeken.
Helaas komen in beide beken nog grote belemmeringen voor de vismigratie voor: in de Voer de siphon onder de A2 bij Eijsden, en de Leeuwmolen in de zuidelijk tak van de Jeker in Maastricht.
In 2008 is de Maas bij de stuw van Borgharen vrij optrekbaar geworden. De vispassage is klaar en tijdens monitoring bleek dat zalmen, maar ook andere belangrijke riviervissen de weg naar boven gevonden hadden. Een mooi resultaat! 
Plannen om een waterkrachtcentrale te bouwen bij de stuw van Borgharen blijven rondspoken in kringen van stroomleveranciers.
In de turbine van een waterkrachtcentrale worden vissen echter, afhankelijk van soort en grootte, ernstig beschadigd.
Met name paling loopt gevaar, een vis die inmiddels met uitsterven bedreigd wordt.
Ons standpunt is dat er pas een waterkrachtcentrale gebouwd kan worden, als er gelijktijdig een beproefd visgeleidingssysteem wordt aangelegd, waarmee de cumulatieve schade aan vis in de Maas a.g.v. waterkracht binnen de grens van 10 % blijft.
Natuurorganisaties als Stichting Reinwater, maar ook Sportvisserij Nederland steunen ons hierin.
Groene stroom, hoe wenselijk ook, mag voor de vis geen 'rode' stroom zijn!

Belangrijke partners in de hengelsport zijn natuurlijk ook Sportvisserij Nederland en de S.V.L. (sportvisserij  Limburg) waarbij de VVM ook aangesloten is.
Voor deskundigheidsbevordering wordt gebruik gemaakt van de cursussen Visstandbeheer, Waterkwaliteitscontrole, en Jeugdbegeleiding van Sportvisserij Nederland.

Andere activiteiten
Binnen het bestuur opereren 2 actieve commissies:

1.. De Jeugdcommissie, die alle educatieve activiteiten voor haar rekening neemt, zoals:
a.. de Jeugdcursus, waarin kinderen van 8 tot 14 jaar met het vissen en de onderwaterwereld vertrouwd gemaakt worden
b.. de Nationale Hengelsportdag
c.. dagje vissen met de 'oudjes' van Klevarie

2.. De Vijvercommissie, die zich bezighoudt met:
a.. de waterkwaliteitcontroles van het viswater
b.. alle beheerskwesties van de stilstaande wateren